Pisanje člankov

Pisanje člankov je treba prilagoditi namenu

Pisanje člankov zahteva upoštevanje določenih pravil. Če želimo s posameznim prispevkom, pa najsi gre za besedilo informativne narave, promocijsko sporočilo, intervju ali portret, doseči svoj namen, se je najprej treba temeljito informirati o področju, o katerem nameravamo pisati. Vsak projekt si zasluži najboljše, tako naš kot projekti drugih, zato se pisanje člankov prične že mnogo pred tem, preden zapišemo prvo besedo.

Kultura namreč zahteva drugačen pristop od predstavitve materialnih izdelkov ali gospodarskih panog. Pisanje člankov je zato treba prilagoditi stroki področja, na katerega posega izdelek ali storitev, ki ju podjetje ali posameznik ponuja.

Včasih vsebina narekuje uporabo strokovnega žargona, medtem ko besedilo, s katerim želimo nagovoriti širšo množico, zasnujemo splošneje na način, ki bo razumljiv bralcu vseh profilov, ne glede na to, ali ima določeno predznanje o izbrani tematiki ali ne. Iz tega sledi, da ni pomembno le zavedanje o tem, na katero področje se podajamo, temveč je mnogo večjega pomena pisanje člankov v smislu prilagajanja namenu in strateškim ciljem, h katerim stremi naročnik.

Pisanje clankov je treba prilagoditi namenu 1

­­­Kajti uspešnost posamičnega besedila je lahko mnogo večja, če bralca nagovorimo osebno in pisanje člankov zasnujemo tako, da se bo z besedami ter zgodbo, predstavljeno kot intervju ali besedilo informativne ali promocijske narave, poistovetil. Vendar ne vedno. Včasih je bolje ostati pri naštevanju golih dejstev in o kakovosti ponujenega prepričati s preteklimi uspehi, saj že dosežki sami zase pričajo o najboljšem.

­­­Pisanje člankov zato zahteva več korakov, a tudi tesno sodelovanje med piscem in naročnikom, ki najbolje ve, kakšni so razlogi, zaradi katerih želi nagovoriti določeno skupino ljudi. In predvsem: katero skupino. Besedilo bo prav tako imelo mnogo večji učinek, če so osnovni kriteriji, s pomočjo katerih se pisanje člankov sploh lahko začne, jasno dorečeni. Mednje sodijo podatki o tem, kaj želimo bralcu predstaviti, katerih področij se dotika informacija, kdo predstavlja ciljno bralstvo, kaj sploh želimo doseči z besedilom in podobno.

Pisec, ki so mu podane vse naštete informacije, bo s pomočjo strokovnih dejstev, ki mu jih zagotovi naročnik, izbral najustreznejši slog za pisanje člankov in na ta način poskrbel za kar največji domet. Določene tematike in področja zahtevajo bogat jezik (predvsem kultura), druga pa prenesejo samo zelo prečiščena besedila. Uspešnost, pri čemer sta izrednega pomena redno sodelovanje in zaupanje med naročnikom ter piscem, je odvisna tudi od teh dejstev, pisanje člankov pa se lahko zares prične šele potem, ko skupaj izbereta najustreznejši način predstavitve izbrane teme.

Prav zato Nina Novak Oiseau, bogato izkušena piska besedil, ki ima za seboj več samostojnih knjižnih izdaj, več sto publicističnih objav in na spletu objavljenih vrsto besedil najrazličnejših tematik, med katerimi izstopa Vila Madeleine, prav tako pa programskih knjižic, pripisuje posebno pozornost namenu posameznega besedila, medtem ko ob obsežnejših projektih svoje delovanje nadgradi z nalogami, ki jih običajno opravi urednik.

A ne glede na to je treba upoštevati, da je pisanje člankov kreativno delo, ki je najuspešnejše ob zagotovitvi ustreznih pogojev ustvarjanja. Boljša kot je komunikacija med obema stranema, lažje in hitreje je najti najprimernejši način podajanja želenih informacij in posledično doseči ciljno bralstvo, saj je pisec vešč različnih slogov pisanja, vendar zadnje dejanje vedno predstavlja potrditev naročnika.